FISKEOMRÅDE VINDELÄLVEN

LEADER - EN METOD FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Eu och den Svenska regeringen har satt vissa villkor (föreskrifter) som måste uppfyllas för att projektstöd skall kunna erhållas. En sammanfattning av dessa finner du nedan.

 

Vem kan söka stöd?

Viktigt att veta innan du börjar ansökningsprocessen är att organisationer, föreningar, företag och myndigheter är de som kan söka stöd. Däremot kan inte privatpersoner göra detta.

 

Till vad kan stöd ges?

  • Projektstöd kan ges till insatser vars nytta tillfaller en bredare allmänhet eller är förutsättningsskapande för exempelvis företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service eller landsbygdens attraktivitet.

  • Projektstöd kan också ges till företag som är till nytta för enskilda företag eller företag i samverkan.

Hur stort kan stödet vara?

  • Stödet kan bli 40-100% av stödberättigade utgifter när organisationer, föreningar eller myndigheter söker stödet och nyttan av projektet tillfaller en bredare allmänhet eller är förutsättningsskapande för exempelvis företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service eller landsbygdens attraktivitet.

  • Stödet kan bli 40-50% av stödberättigade utgifter för insatser som direkt gynnar ingående företag.

Vilka utgifter är stödberättigade?

Vilka utgifter som är stöldberättigade och om det som nämnts ovan regleras i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2015:35) som du hittar på denna länk Föreskrifter . Nedan punktar vi upp det viktigaste man bör känna till om stödberättigade kostnader.

 

Kostnader som är stödberättigade

  • Personalkostnader
  • Indirekta kostnader (15% av lönekostnader på personal inkl. lönekostnadspåslag)
  • Investeringar av ny eller begagnad utrustning upp till 200 000 kr.
  •  Eget arbete, om den tid som ersättning söks för tidsredovisas särskilt i en projektdagbok.
  • Köp av tjänst
  • Övriga utgifter

Föreskrifterna i sin helhet hittar du alltså under länken SJVFS 2015:35