FISKEOMRÅDE VINDELÄLVEN

LEADER - EN METOD FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Insatsområden

Vår strategi innehåller fyra insatsområden. Dessa är Förvaltningsplaner, Samverkan, Fiskbestånd och Tillgänglighet. Inom dessa områden vill vi arbeta med de medel som nu finns tillgängliga. Vår förhoppning är strategins mål skall vara uppfyllda 2022 då denna målperiod inom EU avslutas.

 

Förvaltning

I Vindelälven och Umeälvens nedre del har vi de senaste åren arbetat intensivt för att stärka fiskresursen. Stora insatser har gjorts för att förbättra möjligheterna för fisk att vandra fritt till sina lek- och uppväxtområden och miljöer i älv och biflöden. Men det spelar ingen roll hur stor och stark en resurs är om den inte förvaltas rätt. Inom detta insatsområde ser vi därför fram emot samverkansprojekt där myndigheter, yrkesfiskare och fiskerättsägare tar  helhetsgrepp om en älvsspecifik förvaltningsplan för lax och öring.

  

Det finns också ett behov  att samordna fiskevårdområdena inom vårt geografiska område  avseende fiskevårdsplaner, regelverk och prissättning av fiskekort i så stor utsträckning som möjligt. Vi tror att en sådan samordning skulle gagna den fisketuristiska näringen och också kunna initiera innovativa samarbeten mellan områdena. Detta är därför ett område vi ser fram emot att få ta emot bra projektansökningar.

 

Samverkan

Att få fiskerättsägare, myndigheter, forskning och kraftägare att samarbeta i fiskefrågor har varit framgångsrikt i vårt område inte minst när det gäller fiskvandringsfrågorna i Stornorrfors. För att detta samarbete skall kunna fortsätta och utvecklas har Fiskeområdet en viktig roll och kommer att avsätta resurser till detta.

 

Flera av de  fisketuristiska företagarna har  deltagit i utvecklingsprojekt där destinationsbolag och andra organisationer varit huvudmän och där det saknats fokus på de speciella frågeställningar som finns inom fisket. Vi anser det därför viktigt att det kommer att finnas en möjlighet till samverkan, i större eller mindre konstellationer, inom ramen för ett älvsbaserat Leaderområde. I projekt inom detta område bör man exempelvis kunna driva frågor om produktutveckling och marknadsföring.

 

Fiskbestånd

Det har de senaste 15 åren lagts stora resurser på att återställa Vindelälven och dess biflöden från de skador flottledsrensningarna orsakade vattendragen. Nu finns därför möjlighet att återintroducera öring i delar av vattensystemet där den varit utslagen under många år. Inom insatsområde fiskbestånd kommer därför en satsning ske på detta.


Inom detta insatsområde kommer det också att finnas möjlighet för forskare att söka medel till projekt som bidrar till en ökad kunskap om våra fiskbestånd och den resurs dessa utgör för samhället.

 

Tillgänglighet 

Som insatsområde är tillgänglighet ett ganska vitt begrepp. Det inbegriper allt från tillgång till förädlade fiskprodukter, mer tillgängligt fritidsfiske, till marknadsföring av fisket i Vindelälven. Inom detta insatsområde hoppas vi att ett antal av projekt kommer att bidra till en ökad tillgänglighet såväl fysiskt som digitalt.

För att få bättre lönsamhet i det kustnära yrkesfisket är det viktigt att under den kommande perioden satsa mer på produktutveckling och lokala marknader. Fler produkter måste tas fram, marknadsföras och säljas regionalt. De kustnära yrkesfiskarna i området detta som ett högprioriterat insatsområde.

Det är viktigt att öka tillgängligheten till fritidsfisket. Såväl turister som boende skall veta när, var och hur man får fiska. Det skall också vara enkelt att hitta till fiskeplatserna även om det råkar vara första gången man besöker området och för de med rörelsehinder skall det finnas anpassade fiskeplatser.


En annan form av tillgänglighet är den digitala och den via sociala medier. Vi lever i en värld som fylls med information, där nya vägar för spridande av information ständigt tillkommer. Det är svårt för enskilda aktörer som vill marknadsföra fisket att hålla sig uppdaterade och själva klara de kostnader som det innebär att vara med i detta race. Leaderområde Vindelälven kan här vara en hjälp att till att samordna aktörer och insatser.

 
Fler besökare ger sysselsättning till bygden och ökade intäkter till fiskerättsägarna. Därför måste området bli bättre känt och möjligheterna till ett fantastiskt fiske presenteras för besökare från övriga Sverige och Europa men också regionens befolkning