FISKEOMRÅDE VINDELÄLVEN

LEADER - EN METOD FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Projektnamn: Fisketurism Vindeln
Projektägare: Vindelns kommun        Projektbudget: 667 111kr

Syfte och mål med projektet  

En lång, forsrik, av fiskegäster underutnyttjad, sträcka av Vindelälven ligger inom Vindelns kommun. Förutom Vindelälven finns en mängd sjöar och tjärnar som över huvud taget inte nyttjas alls för sportfiske/fisketurism. 
Dessa fiskevatten förvaltas, till allra största del, av de 10-tal fiskevårdsområden som finns inom kommunen. Många av fiskevårdsområdena vill gärna se en ökning av antalet fiskegäster och öka den ekonomiska avkastningen på fiskerättigheterna. 
I kommunen finns även ett antal företag som jobbar med turistnäringen. Den resurs som dessa företag främst kan nyttja i sin marknadsföring är varumärket Vindelälven och de aktiviteter som kan kopplas till en vild oreglerad älv. Trots detta är det idag inget av företagen som i någon större omfattning satsar på fisket som en säljbar aktivitet.
Projekt Vindelnfisket har för avsikt att knyta ihop företag och fiskevårdsområden för att på sätt öka antalet fiskgäster i kommunen. Detta skall ske genom att:
• Skapa kontakter och skapa samarbeten mellan företag och fiskevårdsområden,
• Upprätta fiskeinformationsnoder vid kommunens två största besöksmål längs älven.
• Samarbeta med projekten ”Se Vindelälven” och ”Catch och release Vindelälven”. Varav det första riktar sig mot fiskevårdsområden och förbättrad tillgänglighet till fisket och det andra mot företagare som vill satsa på fisketurism.


Kontakt projektledare:

Stig Westbergh

stig.westbergh@vindeln.se