FISKEOMRÅDE VINDELÄLVEN

LEADER - EN METOD FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Projektnamn: Beståndsspecifik förvaltningsplan
Projektägare: Länsstyrelsen Västerbotten Projektbudget: 820 655kr


Syfte och mål med projektet 

Projektet syftar till att främja arbetet med att förbättra men framförallt säkerställa laxens och öringens ekologiska status i Ume/Vindelälven och ta fram viktiga verktyg för förvaltningen och det hållbara nyttjandet av denna för älven centrala naturresurs.

På kort sikt förväntas projektet generera kunskap om laxens och öringens nuvarande ekologiska status i Vindelälven och också vilken potential resursen innefattar för framtida nyttjanden. Centralt är att en samsyn kring förvaltningen hos förvaltare/nyttjare, liksom vilka konfliktytor som finns. Detta skall inom projekttiden utmynna i ett förslag till övergripande förvaltningsplan för lax och öring i Ume/Vindelälven. På lång sikt förväntas projektet bidra med en viktig pusselbit i landsbygdsutvecklingen av hela Vindelälvens älvdal och närliggande kustområde, vilket också ligger i linje med det pågående arbetet med att skapa ett biosfärsområde i området.
Länsstyrelsen i Västerbotten avslutar inom en snar framtid projekt ”Levande laxälvar” inom vilket en modell för framtagande och implementering av förvaltningsplaner för lax och öring i landets vildlaxälvar kommer att presenteras. Modellen bygger på erfarenheter från arbete med att ta fram sådana planer för Lögdeälven och Sävarån.
Fundamentet på vilken en adaptiv förvaltning av en naturresurs måste vila är god kunskap om resursens ekologiska potential och begränsningar. Vindelälven är en av få älvar i landet där grundförutsättningarna för att göra detaljerade ekologiska analyser finns, och av den anledningen är Vindelälven utsedd till nationell indexälv för lax och havsöring. Resultat från projektet i form av t.ex. genomförd bristanalys och förslag till beståndsspecifik förvaltningsplan blir därför viktigt även för framtagandet av förvaltningsplaner i andra älvar.

Projektets övergripande mål och aktiviteter

1. Kunskaps- och datainsamling: sammanställning av data samt  nulägesanalys av ekologisk status 

2. Populationsdynamiska analyser under olika scenarier

3. Bristanalys: håller nuvarande datainsamling måttet för en  beståndsspecifik förvaltning? 

4. Samordning och samverkan utifrån nationella, regionala och  lokala aktörers strategier

5. Underlag och riktlinjer och förslag till övergripande  beståndsspecifik förvaltningsplan 

Kontakt projektledare:

Jimmy Blom

jimmy.blom@lansstyrelsen.se