FISKEOMRÅDE VINDELÄLVEN

LEADER - EN METOD FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Beslutade och pågående projekt

Projekt som prioriterats av Fiskeområdet och beviljats av Jordbruksverket.

 1. Driftstöd Leaderområde Vindelälven 2016-2023: Ordnar med driften under hela projektperioden. Utgifter för personal på kansli, LAG och annat som rör föreningen Fiskeområde Vindelälven.
 2.  Samordning Fiske 2016-2019: Projektet syftar också till att samordna annan projektverksamhet med fiskeområdets och på detta sätt optimera utfallet av den sammanlagda projektverksamheten inom området. Målet är att uppnå en bra samverkan mellan de organisationer som förväntas vara delaktiga och bidra till att projektansökningar upprättas inom fiskeområdet Vindelälven
 3. Retrout: Öka mängden havsvandrande öring i Vindelälven med biflöden. Öka kunskapen om vilka metoder/modeller för återintroduktion av havsöring restaurerade vattendrag som fungerar bäst. Öka kunskapen om hur introducerad havsöring interagerar med befintliga, lokala stammar, av öring.
 4. Förvaltning Fiske: Få med unga och kvinnor i större omfattning i fiskets förvaltning. Tillsammans med föreningarna ta fram modeller som underlättar förvaltningen av områdena. I detta arbete ta hjälp av det IT (hemsidor m.m.) kan erbjuda. Implementera modeller för samverkan mellan föreningar som underlättar föreningens verksamhet. Ta fram grundmodell till en Fiskevårdsplan, ett regelverk med fångstbegränsningar, minimimått, fisketider m.m.
 5. Tillgänglighet Akkastjärn: Att inom ett fjällnära fiskevårdsområde skapa förutsättningar för att personer med olika rörelsehinder ska kunna utöva fiske på ett lättåtkomligt och säkert sätt. Att stugvärdar och andra aktörer inom turistnäringen skall få en ökad bredd i sitt utbud genom att kunna erbjuda olika paketresor, med varierat innehåll, till målgrupper som inte tidigare varit representerad bland besökare.
 6. Projekt sik: Syftet med insatsen är att skapa mer sysselsättning och öka lönsamheten för fiskare samt förädling- och försäljningsled genom att bättre tillvarata den resurs av sik som finns i området. Insatsen skall också leda till att det tillkommer en lokalt producerad produkt på den regionala marknaden. Detta genom att införskaffa maskiner för att kunna producera benfria filéer.
 7. Se Vindelälven: Syftet med projektet är att lägga grunden till vad som behövs för att öka tillgängligheten till älven såväl fysiskt som digitalt.
 8. Fiskedestination Laisdalen: Ett projekt som syftar till ökad tillgänglighet längs Laisälvens dalgång.
 9. Laxracet 2.0: Syftet med projektet är att barn som växer upp längs älven skall få större kunskap om livet i och kring Vindelälven och om laxens liv och livsmiljö. En viktig del i projektet är att väcka intresse och engagemang hos boende längs älvdalen och därmed öka kunskapen om laxens biologiska, rekreationella och socioekonomiska värde.
 10. Beståndsspecifik förvaltning av Ume/Vindelälvens lax och öring: ekologisk status och övergripande förvaltningsplan: ska arbeta med en förvaltningsplan för området.
 11. Catch & Release: Projektet vill jobba för att fler småskaliga verksamheter utvecklar sitt utbud inom fisketurism i projektområdet.
 12. Fisketurism Vindeln: Projekt Vindelnfisket har för avsikt att knyta ihop företag och fiskevårdsområden för att på sätt öka antalet fiskgäster i kommunen.
 13. Tillgängligt Överödåfiske: Skapa en fiskeplats anpassad för rörelsehindrade personer i Hundsjön. Det ska vara möjligt att ta sig ut på vattnet och fiska för alla.
 14. Fiske-GIS Vindelälven: Ume-Vindelälvens fiskerådet ska få en säker långsiktig lösning på lagring och det ska vara möjligt att enkelt dela med sig av denna till andra organisationer. Det ska finnas ett GIS-verktyg för att jobba tillsammans med den informationen.

Mer information om respektive projekt finns i flikarna på deras sida.